red. Aleksandra SękWyróżniamy wiele postaci afazji, które wynikają z uszkodzeń różnych ośrodków w mózgu. Ośrodek, który jest zaburzony wiąże się z zaburzeniami konkretnych funkcji przy dobrym funkcjonowaniu ośrodków nieuszkodzonych.

Idąc tym sposobem myślenia, wyróżniamy:

 • afazję Wernickego,
 • afazję Broki.


Kliniczno-neuropsychologiczne podziały afazji (Wernickego i Lichtheima):

1) korowa afazja ruchowa, w której uszkodzony jest ruchowy ośrodek mowy Broki:

 • zachowane rozumienie mowy,
 • zaburzenia mowy spontanicznej,
 • trudności w pisaniu,
 • trudności w powtarzaniu.

2) korowa afazja czuciowa, w której uszkodzony jest słuchowy ośrodek mowy Wernickego:

 • zachowanie płynności wypowiedzi,
 • zaburzenia rozumienia mowy,
 • problemy z powtarzaniem ze słuchu,
 • w przypadku głębokich zaburzeń mogą pojawić się zniekształcenia mowy w
  postaci „żargonu afatycznego”.

3) transkorowa afazja ruchowa, w której uszkodzone zostało połączenie pomiędzy
ośrodkiem Broki a ośrodkami opowiadającymi za aktywność ośrodków mowy:

 • zachowanie rozumienia mowy,
 • zachowanie powtarzania mowy,
 • zaburzenia mowy spontanicznej.
 • w przypadku głębokich zaburzeń mogą pojawić się zniekształcenia mowy w
  postaci „żargonu afatycznego”,

4) transkorowa afazja czuciowa, w której uszkodzone zostało połączenie pomiędzy ośrodkiem Wernickego, a ośrodkami opowiadającymi za aktywność ośrodków mowy:

 • zachowanie powtarzania mowy,
 • zachowanie programowania mowy spontanicznej,
 • możliwe wystąpienie perseweracji artykulacyjnych, czyli utrzymanie układu
  narządów mowy charakterystycznego dla głoski poprzedzającej w czasie np:
  bitwa [b’tfa]. W przytoczonym przykładzie głoska [t] ubezdźwięcznia głoskę
  [w] i powstanie artykulacja głoski [f],
 • przewiduje się występowanie neologizmów, czyli wyrazów nowopowstałych,
 • możliwa „sałatka słowna”
 • zaburzenia rozumienia mowy.

5) podkorowa afazja ruchowa, w której doszło do rozłączenia projekcji pomiędzy ośrodkiem Broki, a narządami artykulacyjnymi, (wyniki neuroobrazowania wskazują na uszkodzenia w obrębie jąder podstawy, torebki wewnętrznej):

 • zachowanie rozumienia mowy,
 • zachowanie pisania „od siebie”,
 • zaburzenia mowy spontanicznej,
 • zaburzenia powtarzania.

6) podkorowa afazja czuciowa, w której uszkodzone zostało połączenie pomiędzy ośrodkiem Wernickego, a projekcją okolicy słuchowej:

 • zachowanie mowy spontanicznej,
 • zachowanie umiejętności pisania,
 • zachowanie umiejętności czytania,
 • zaburzenia rozumienia mowy,
 • zaburzenia powtarzania mowy,
 • możliwość występowania amuzji, czyli głuchota wybiórcza, objawiająca się
  niesłyszeniem tonów muzyki.

7) afazja przewodzenia (kondukcyjna), w której uszkodzone zostało połączenie pomiędzy ośrodkiem Broki a ośrodkiem Wernickego:

 • zachowanie mowy „od siebie”,
 • zachowanie rozumienia mowy,
 • zachowanie umiejętności pisania,
 • zachowanie umiejętności cichego czytania,
 • zaburzenia powtarzania mowy.


Klasyfikacja afazji według Aleksandra Łurii:


1. afazja ruchowa kinestetyczna, w której podopieczny:

 • występuje apraksja oralna,
 • występuje agnozja somestetyczna,
 • mowa jest zniekształcona,
 • występują parafazje głoskowe i literowe, w mowie i piśmie,
 • mogą wystąpić problemy ze słuchem fonematycznym.

2. afazja ruchowa kinetyczna, w której:

 • zachowana jest prawidłowa artykulacja głosek pojedynczo, występuje mowa
  skandowana,
 • zachowana jest zdolność odbioru mowy,
 • występują zaburzenia płynności ruchów artykulacyjnych,
 • mogą pojawić się perseweracje,
 • mogą wystąpić trudności w płynności mowy, przez utratę nawyków
  artykulacyjnych.

3. afazja motoryczna dynamiczna, w której:

 • zachowane jest rozumienie mowy,
 • pojawia się problem z samodzielnym tworzeniem wypowiedzi i odpowiadaniem na
  pytania,
 • pojawia się problem w sformułowaniu dłuższej wypowiedzi,
 • może występować echolalia, czy posługiwanie się embolem.

4. afazja akustyczno-gnostyczna, w której:

 • zachowana jest mowa płynna, z prawidłową artykulacją głosek,
 • pojawia się zaburzenia rozumienia mowy,
 • pojawiają się zaburzenia w pisaniu i głośnym czytaniu,
 • może występować brak umiejętności zidentyfikowania dźwiękowej formy wypowiedzi,
 • występuje wielomówność [logorea],
 • występuje „sałatka słowna”,
 • mogą występować parafazje głoskowe,
 • występować mogą neologizmy.

5. afazja akustyczno-mnestyczna, w której podopieczny:

 • ma problemy z aktualizowaniem nazw,
 • ma problem w rozumieniu długich wypowiedzi,
 • ma trudności w powtarzaniu,
 • ma problem z mową.

6. afazja semantyczna, w której podopieczny ma:

 • trudności w rozumieniu złożonych gramatycznie form wypowiedzi,
 • zaburzenia nazywania.

Szkolenie z tego zakresu znajdą Państwo poniżej


Jeżeli chcą Państwo przeczytać artykuły o podobnej tematyce, zapraszamy do przeczytania:

Bibliografia:

 1. Grabias S., Kurkowski M., 2022, Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin:
  Wydawnictwo UMCS.