red. Aleksandra Sęk

Warunkiem właściwego rozwoju motorycznego jest prawidłowe funkcjonowanie zmysłów: słuchu, wzroku, czucia powierzchownego, czy też głębokiego. Co ważne, bez sprawności percepcyjnych realizowanych przez zmysły niemożliwe jest samoistne przyswojenie przez człowieka systemu językowego. (M. Michalik)

Zaburzenia zmysłów

1. Zaburzenia autonomiczne przejawiają się:
 • a. ogólnym osłabieniem organizmu,
 • b. częstym i nagłym wzrostem ciśnienia,
 • c. nierównomiernym biciem serca,
 • d. problemami z oddechem,
 • e. występowaniem szumów usznych i padaczki,
2. Zaburzenia ruchowe przejawiają się:

 • a. niekiedy paraliżem czy też niedowładem połowiczny,
 • b. apraksją,
 • c. agrafią,
 • d. problemami z koordynacją ruchową,
 • e. dysfagią,
 • f. dyzartrią,
3. Zaburzenia zmysłu wzroku przejawiają się:
 • a. niedowidzeniem połowiczym,
 • b. agnozją, czyli niemożnością rozpoznania znanych nam przedmiotów, wydarzeń,
 • c. aleksją, czyli niemożnością rozpoznania liter,
 • d. prozopagnozją, czyli trudnościami z rozpoznawaniem twarzy,
 • e. achromatopsją, czyli trudnościami z rozpoznawaniem kolorów,
 • f. zjawiskami powidoku,
 • g. efektem promieniowania tła,
 • h. foto wrażliwością,
4. Zaburzenia zmysłu słuchu przejawiają się:
 • a. problem ze zrozumieniem mowy,
 • b. rozkojarzeniem, trudnościami ze skupieniem słuchu na mowie i nieodpornością na dystraktory,
 • c. głuchotą starcza,
 • d. zaburzeniami słuchu fizycznego,
 • e. zaburzeniami słuchu fonemowego,
 • f. szumami usznymi.
Drogi zmysłów

Droga wzrokowa

Nerw wzrokowy tworzą neuryty komórek wzrokowo-zwojowych siatkówki oka. Droga odruchu wychodzi z neurytów komórek jąder i dochodzi do:

 • pęczka podłużnego przyśrodkowego,
 • pęczka podłużnego grzbietowego,
 • jąder i dróg układu pozapiramidowego,
 • jądra dodatkowego nerwu okoruchowego,
Droga słuchowa

Droga odruchu wychodzi z neurytów komórek tego jądra i dochodzi do:

 • pęczka podłużnego przyśrodkowego,
 • jądra wzgórka górnego
 • jąder i dróg układu pozapiramidowego.
Droga węchowa

Droga odruchu wychodzi z neurytów komórek piramidowych, które leżą w zakręcie przyhipokampowego i przechodzą przez koryto, które pokrywa hipokamp. Dalej droga biegnie przez odnogę, trzon i słup sklepienia, aż do ciała suteczkowatego, gdzie znajduje się synapsa. Z ciała suteczkowatego wychodzi:

 • droga suteczkowo-wzgórzowa, która dochodzi do jądra przednego wzgórza, neuryty komórek jądra przedniego wzgórza idą do kory zakręty obręczy w płacie czołowym,
 • droga suteczkowo-nakrywkowa, która dochodzi do jąder tworu siatkowatego w nakrywce śródmózgowia,
 • droga suteczkowo-międzykonarowa, która biegnie do jądra międzykonarowego.
#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline #neurologopedia #zaburzeniazmysłów #neurologia

Bibliografia:
1. „Anatomia prawidłowa człowieka pod redakcją Jerzego Walochy. Ośrodkowy układ nerwowy. Podręcznik dla studentów i lekarzy”, Kraków 2013.
2. „Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka”, redakcja naukowa: Joanna Skibska i Dawid Larysz, Bielsko-Biała 2012.

Leave a Comment