red. Aleksandra Sęk

Według Styczek, Kania, Sołtys-Chmielowicz w terapii dzieci z dyslalią często zbytnią
uwagę poświęca się na wywołanie konkretnej głoski przy nieprawidłowej artykulacji
, a
zdecydowanie za mało poświęca się pracy nad strukturą wyrazu, czyli:

 • budową sylabiczną,
 • strukturą fonetyczno-fonologiczną
 • powiązaniem sylaby i głoski czy też fonemu w wyrazie,
 • jakością jednostki fonemu/głoski w sylabie, a dalej w wyrazie.

Jak mówi Anna Sołtys-Chmielowicz zdolność prawidłowej artykulacji głoski w
izolacji, sylabach otwartych, zamkniętych i prostych wyrazach nie jest gwarancją
prawidłowej artykulacji głosek w dłuższych wypowiedziach
. Dzieje się tak, ponieważ
nie porozumiewamy się pojedynczymi głoskami, a wyrazami.


Trudności w łączeniu fonemów w sylaby poprzez wymawianie pojedynczej głoski,
pojawić się mogą u pacjentów afatycznych. Określenie z jakim możemy się spotkać to afazja
fonotaktyczna
.


Fonotaktyka wywodzi się działu fonologii, a przedmiotem badawczym jest analiza
systemów fonologicznych w ujęciu syntagmatycznych właściwości. Fonotaktyka bada
dopuszczalne ciągi fonemów, czyli możliwości i ograniczenia w badanym języku.
Jedną z
reguł fonotaktycznych w języku polskim jest:

 • brak wyrazów zaczynających się samogłoskami: [ę, ą, y],
 • nie występowanie dźwięcznych obstruentów w wygłosie wyrazu,
 • nie łączenie spółgłosek: [l, g, k] z samogłoską [y] (Milewski, 2021, s.48-50).

Według Jusczyk, Kurcz i Kuhl opanowanie ciągów fonemów, które są dozwolone w
danym języku, nie jest łatwym procesem, który trwa podczas nauki języka. Warto zaznaczyć,
że umiejętność odróżnienia układów fonotaktycznych występujących dla języka ojczystego,
pojawia się już około 9 miesiąca życia. Holly L. Storkel w badaniach grupy dzieci trzy-,
cztero-, pięcio-, sześcioletnich dowiódł, że dzieci w szybszy sposób nabywają pseudosłowa,
które zbudowane są z bardzo prawdopodobnej frekwencji sekwencji, niż słowa z zbudowane
z rzadko spotykanych sekwencji.


Język polski ma charakter spółgłoskowy, co oznacza, że jest on fonologicznym
językiem, w którym spółgłosek jest więcej w 70%, niż samogłosek. W przyjęciu
28-fonemowego systemu konsonantycznego to w teorii pojawić się może 756 innych grup
2-spółgłoskowych, 19 656 kombinacji 3-spółgłoskowych, i 491 400 układów
4-spółgłoskowych. Najłatwiejsze dla dzieci są grupy 2-spółgłoskowe, które zbudowane są ze
spółgłosek, które pojawiają się najwcześniej w systemie fonetycznym języka ojczystego.


Przykłady połączeń 2-spółgłoskowych wymawianych przez dziecko, według stopniowania
trudności:

 • spółgłoska zwarto-wybuchowa + spółgłoska zwarto-wybuchowa
 • spółgłoska szczelinowa + spółgłoska zwarto-wybuchowa,
 • spółgłoska zwarto-wybuchowa + spółgłoska szczelinowa
 • spółgłoska szczelinowa + spółgłoska szczelinowa.

Czynniki oddziałujące na umiejętność wymowy grup spółgłoskowych u dzieci:

 • sposób artykulacji głosek,
 • pozycja grupy spółgłoskowej w wyrazie,
  ,
 • szyk spółgłosek wewnątrz grupy spółgłoskowej,
 • liczba spółgłosek w grupie (Milewski, 2021-83-84).

Trudności w artykulacji grup spółgłoskowych wiążą się z trudnościami w pisaniu.
Najczęściej błędy popełniają uczniowie w pierwszych klasach szkoły podstawowej, np.:

 • żuf = żółw,
 • sześ, szejść, szejś = sześć,
 • spuch, spłuch = spuchł,
 • mistrzcz, misrzm, miszcz = mistrz,
 • desz, deczsz = deszcz,
 • gwóź = gwóźdź.

Jak nam wiadomo, język wykorzystuje zaledwie część tych możliwości. Więcej
informacji na temat występowania głosek/fonemów w języku polskim znaleźć można w
podręczniku:

 • Marii Dłuskiej Fonetyka polska,
 • Tytusa Benniego Fonetyka opisowa języka polskiego
 • Bożeny Wierzchowskiej Wymowa polska, Fonetyka i fonologia języka polskiego,

Wiedza z zakresu fonostatyki, fonotaktyki jest bardzo potrzebna logopedom. Dzięki
jej znajomości logopeda dobrze zna się na:

 • opisie jednostek elementarnych języka i mowy,
 • częstości występowania układów fonotaktycznych, i odróżnienia ich rodzajów,
 • odróżnieniu częstości występowania fonemów w inwentarzu, a frekwencji tekstowej,
 • diagnozie zaburzeń mowy.

Wiedza na temat aspektów ilościowych systemu językowego i wyżej wymienione
składowe sprawiają, że logopeda dobrze zdiagnozuje zaburzenia mowy. Dodatkowo w
sposób racjonalny zaprogramuję etapy terapii, w tym ćwiczenia logopedyczne. A materiał
lingwistyczny dobierać będzie w sposób stosowny i najbardziej skuteczny.


Szkolenie z tego zakresu znajdą Państwo poniżej


#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline #fonologia
#fonologiajęzykapolskiego #funkcjefonologiczne #filologiapolska

Bibliografia:

 1. Milewski S., 2021, Fonotaktyka i fonostatyka w teorii i praktyce logopedycznej w:
  Domagała A., Mirecka U., Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T.1. Rozwój
  sprawności językowych. Podstawowe problemy logopedyczne, Gdańsk, Harmonia
  Universalis, s.48-86.
 2. Korepetycje Fonetyka i fonologia języka polskiego prowadzący Aleksandra Sęk.