Regulamin konkursu „Język ciała”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI “TECZKA LOGOPEDY” z siedzibą w Wasilków 16-010 ul. Krucza 25 NIP: 96621672582.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.


Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 14.03.2023 do 18.03.2023 godz.23:59
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 20.03.2023 do końca dnia za pośrednictwem postu.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/TeczkaLogopedy/
 6. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje stronę https://www.facebook.com/TeczkaLogopedy/


Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie w dowolnej formie „Jakie znasz najlepsze sposoby na zabawę z dzieckiem wpływające na jego rozwój?”
 2. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
 3. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez organizatora.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 6. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.


Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest gra karciana „Język ciała” firmy Alexander.
 2. Nagrodę zostanie wysłana na adres podany przez wiadomość prywatną.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@teczka-logopedy.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Język ciała).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.


Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI “TECZKA LOGOPEDY” z siedzibą w Wasilków 16-010 ul. Krucza 25 NIP: 9662167258. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@teczka-logopedy.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/TeczkaLogopedy/
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.


Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/TeczkaLogopedy/
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.