Diagnoza pacjenta niemówiącego. Budowanie umiejętności komunikacyjnych małego dziecka 24.04

39